به گزارش پایگاه خبری امتداد ، به گفته او بر این اساس، بسته‌های سیاستی متناظر با این اهداف تعریف شده است. در این بسته‌ها سیاست‌های نرخ بهره، نرخ ارز و مدیریت جریان سرمایه و همچنین سیاست‌های کلان احتیاطی، سیاست‌های هدف گذاری تورم، مکانیزم‌های انتقال پولی و دیجیتالی‌ شدن را مدنظر قرار داده‌اند.

دانش جعفری ادامه داد: بانک مرکزی نوین باید بر اساس قانون جدید برای همه این بسته‌های سیاستی برنامه داشته باشد و ساختار بانک مرکزی به گونه‌ای ترسیم شود که پاسخگوی این نیازها باشد.